IPNFA Poland

International PNF Association Poland

IPNFA Poland

Nasze stowarzyszenie IPNFA Poland jest członkiem International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association /IPNFA/. Prowadzimy działalność naukowo – edukacyjną na rzecz metody PNF w Polsce. Naszymi celami są przede wszystkim:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji PNF.
2. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów korzystających z metody PNF w swojej pracy z pacjentem.

Wśród członków IPNFA Poland mamy niemal wszystkich polskich instruktorów metody PNF.

Na zdjęciu członkowie IPNFA Poland w czasie warsztatów dla nauczycieli akademickich 9.07.2022 (od lewej): Maciej Krawczyk, Joanna Jaczewska-Bogacka, Katarzyna Fountoukidis, Monika Piwnicka, Jakub Marciński, Agnieszka Stępień, Grzegorz Gałuszka.

Organizujemy kongresy, zjazdy oraz spotkania naukowe i dydaktyczne. Stanowimy organ czuwający nad kursami PNF, by były organizowane i prowadzone zgodnie z wymogami IPNFA. Promujemy koncepcję PNF wśród studentów i absolwentów nauk medycznych i fizjoterapii, w szczególności poprzez organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla wyróżniających się prac z zakresu terapii funkcjonalnej PNF.

Zarząd IPNFA Poland

Zarząd stowarzyszenia IPNFA Poland (od lewej): Prezes dr hab. Agnieszka Stępień – IPNFA Advanced Instructor, Sekretarz mgr Jakub Marciński – Instruktor IPNFA, Wiceprezes mgr Katarzyna Fountoukidis – IPNFA Instructor

Członkowie IPNFA Poland

Instruktorzy IPNFA będący członkami IPNFA Poland

Statut IPNFA Poland

Nadrzędnymi celami statutowym Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji funkcjonalnej PNF /Proprioceptive Neuromuscular Facilitation/.
2. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów w zakresie powyższej koncepcji.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1. Organizuje kongresy, zjazdy lub inne spotkania naukowe i dydaktyczne,
2. Czuwa nad zapewnieniem warunków zgodnych z wymogami IPNFA w kwestii organizacji kursów i szkoleń z zakresu terapii funkcjonalnej PNF,
3. Prowadzi działalność wydawniczą w postaci książek, czasopism, broszur lub innych materiałów naukowych propagujących koncepcję PNF,
4. Prowadzi działalność promocyjną i popularyzacyjną koncepcji PNF wśród studentów i absolwentów nauk medycznych i fizjoterapii, w szczególności poprzez organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla wyróżniających się prac z zakresu terapii funkcjonalnej PNF,
5. Podejmuje inne prace i przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wiedzy na terenie naszego kraju z zakresu koncepcji funkcjonalnej PNF a także do implikacji światowego dorobku w tej dziedzinie do polskiej myśli fizjoterapeutycznej.

Krajowy Rejestr Sądowy

W dniu 22.12.2006 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń nasze stowarzyszenie (nr KRS: 0000270623).

Sprawozdania

Członkowie Stowarzyszenia realizując cele statutowe spotykają się regularnie i omawiają realizowane działania, dyskutują, planują kolejne wyzwania. Jeśli interesują Cię bieżące sprawy Stowarzyszenia możesz przeczytać nasze sprawozdania. Czytaj więcej>>

Rekomendacje IPNFA Poland

W ramach prac Stowarzyszenie wydało rekomendacje IPNFA Poland w wybranych obszarach terapeutycznych. Czytaj więcej>>

Chcę działać dla PNF w Polsce

Możesz zostać członkiem IPNFA Poland i pomóc nam wspierać metodę PNF w Polsce. Czytaj więcej>>

Kontakt z IPNFA Poland