IPNFA Poland

International PNF Association Poland

§ 1

Stowarzyszenie IPNFA-POLAND /zwane dalej Stowarzyszeniem/ prowadzi działalność naukowo-edukacyjną.

§ 2
Stowarzyszenie jest członkiem INTERNATIONAL PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION ASSOCIATION /IPNFA/.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest Kraków.

§ 4
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Stowarzyszenie posiada godło stanowiące załącznik do niniejszego Statutu.

§ 6
Nadrzędnymi celami statutowym Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji funkcjonalnej PNF /Proprioceptive Neuromuscular Facilitation/.
2. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów w zakresie powyższej koncepcji.

§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1. Organizuje kongresy, zjazdy lub inne spotkania naukowe i dydaktyczne,
2. Czuwa nad zapewnieniem warunków zgodnych z wymogami IPNFA w kwestii organizacji kursów i szkoleń z zakresu terapii funkcjonalnej PNF,
3. Prowadzi działalność wydawniczą w postaci książek, czasopism, broszur lub innych materiałów naukowych propagujących koncepcję PNF,
4. Prowadzi działalność promocyjną i popularyzacyjną koncepcji PNF wśród studentów i absolwentów nauk medycznych i fizjoterapii, w szczególności poprzez organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla wyróżniających się prac z zakresu terapii funkcjonalnej PNF,
5. Podejmuje inne prace i przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wiedzy na terenie naszego kraju z zakresu koncepcji funkcjonalnej PNF a także do implikacji światowego dorobku w tej dziedzinie do polskiej myśli fizjoterapeutycznej.

§ 8
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w § 6 i w zakresie poruszonym w § 7.

§ 9
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący co najmniej poziom 4 nauczania koncepcji PNF oraz legitymuje się szczególnymi osiągnięciami na polu fizjoterapii.
Każdy z kandydatów powinien ponadto przedstawić swoją osobę na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego jeśli stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11
Przewiduje się członkostwo honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla fizjoterapii.
Do honorowych członków Stowarzyszenia nie stosuje się postanowień § 17 oraz § 9 zd.2. Honorowy członek Stowarzyszenia nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Poza tym honorowy członek Stowarzyszenia posiada pełnię praw i obowiązków członkowskich.
Kandydata na honorowego członka Stowarzyszenia przedstawia Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, które podejmuje właściwą decyzję. Postanowień § 12 nie stosuje się.

§ 12
Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie po złożeniu przez kandydata pisemnej aplikacji wraz z niezbędnymi dokumentami. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w przedmiotowej kwestii po zapoznaniu się z wnioskiem i przedstawieniu się kandydata jeśli aplikacja wraz z niezbędną dokumentacją została złożona w siedzibie Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem tego posiedzenia. Przed podjęciem decyzji przez Walne Zgromadzenie Zarząd przedstawia opinię na temat każdego kandydata.

§ 13
Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
1. śmierci członka Stowarzyszenia,
2. pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia,
3. niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat, po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do ich zapłaty i poinformowaniu o konsekwencjach niezapłacenia.
W przypadkach poruszonych w pkt. 1 i 2 Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję niezwłocznie po powzięciu o nich informacji, w pozostałym przypadku w okresie 30 dni od zaistnienia przesłanek poruszonych w pkt.3.
Jeśli zdarzenia poruszone w pkt. 2 lub 3 dotyczą któregokolwiek z członków Zarządu Stowarzyszenia właściwą decyzję podejmują pozostali jego członkowie.

§ 14
Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzje na wniosek co najmniej 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia bądź z własnej inicjatywy o utracie członkostwa przez osobę działającą na szkodę Stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji Zarząd Stowarzyszenia powinien wysłuchać osobę, której wniosek dotyczy lub zapoznać się z jej pisemnymi wyjaśnieniami. Jeśli zainteresowana osoba pomimo pisemnego powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, bez szczególnych powodów, na spotkanie się nie stawia bądź nie przedstawia swojego stanowiska na piśmie, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję z pominięciem wymogu określonego w zd. 2 niniejszego paragrafu. Decyzję Zarząd Stowarzyszenia podejmuje jednogłośnie.

§ 15
Od decyzji o której mowa w § 14 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej otrzymania. Sprawę rozpatruje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów po zapoznaniu się ze stanowiskiem odwołującego się członka. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16
Członkowie Stowarzyszenia posiadają następujące prawa:

1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz zgłaszania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia najpóźniej do 35 dni przed planowanym jego terminem.
2. Czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Biernego prawa wyborczego, po upływie roku od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przyjmującej kandydata w poczet członków. Powyższe ograniczenie nie dotyczy władz powołanych w okresie pierwszych dwóch lat działalności Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalonych przez organizatora.

§ 17
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są płacić roczne składki, których wysokość będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień niniejszego Statutu.

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia /zwane dalej Walnym Zgromadzeniem/,
2. Zarząd Stowarzyszenia /zwany dalej Zarządem/
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia /Zwana dalej Komisją/

§ 20
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą.

§ 21
Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku z zastrzeżeniem § 26. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu a także programie co najmniej 60 dni przed jego otwarciem.

§ 23
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
1 uczestników Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek o wybór na Przewodniczącego osoby innej niż wymieniona w zdaniu poprzednim.
Spośród uczestników wybierany jest Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 24
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia:
1. Przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia podpisany uprzednio przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Udziela absolutorium Zarządowi po zapoznaniu się z opinią Komisji.
3. Dokonuje oceny działalności Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybiera oraz może odwołać przed upływem kadencji Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Decyzja o odwołaniu przed upływem kadencji podejmowana jest bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Dokonuje zmian w Statucie bezwzględną większością głosów. Z wnioskiem takim może wystąpić co najmniej 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia składając go do Zarządu na co najmniej 35dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. podejmuje decyzje w sprawach wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia pod obrady.
7. rozpatruje wnioski o których mowa w § 16 pkt 1.
8. zatwierdza regulamin wyborczy do władz Stowarzyszenia.
9. Podejmuje decyzję w sprawach zastrzeżonych dla jego kompetencji a poruszonych w innych paragrafach niniejszego Statutu.
10. Upoważnia Zarząd do nabycia, zbycia bądź obciążenia majątku nieruchomego o znacznej wartości.

§ 25
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego Statutu.

§ 26
Walne Zgromadzenie władne jest podejmować decyzje przy obecności co najmniej 20 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia /quorum/.
W przypadku braku quorum Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję o jego zamknięciu. W takim przypadku Zarząd może podjąć decyzje o ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia w innym terminie z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu zawartych w paragrafach 22 i nast.

§ 27
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w szczególnych wypadkach Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy podjętej jednogłośnie z pisemnym uzasadnieniem.
2. Na jednogłośny wniosek Komisji, złożony na piśmie Zarządowi.
3. Na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, złożony na piśmie Zarządowi.

§ 28
W przypadkach określonych w § 27 Zarząd podejmuje decyzje o miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wniosku lub powzięcia takiej decyzji. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada na 30 dzień od wyznaczenia decyzji o której mowa w zdaniu poprzednim.
Zarząd obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o terminie i miejscu wszystkich członków Stowarzyszenia.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy poruszone w pisemnym wniosku skierowanym do Zarządu lub w pisemnym uzasadnieniu decyzji podjętej przez Zarząd.
Decyzje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zapadają większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu.

§ 29
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i dwóch członków spośród których wybierany jest przez Prezesa – Wiceprezes pełniący zarazem obowiązki Skarbnika oraz Sekretarz.

§ 30
Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Ponowny wybór na członka Zarządu jest dopuszczalny.

§ 31
Kadencja nowych członków Zarządu rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, podczas którego nastąpił ich wybór.

§ 32
Zarząd:
1. Odpowiada za realizację jego celów statutowych oraz za politykę finansowo-gospodarczą.
2. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, przy czym reprezentacja Stowarzyszenia odbywa się prez Prezesa Zarządu działającego jednoosobowo albo przez dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarządza majątkiem Stowarzyszenia i ustala budżet na następny rok. Do oświadczeń woli w wyniku których Stowarzyszenia zaciąga zobowiązania bądź obciąża własne aktywa majątkowe konieczne jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa pełniącego obowiązki Skarbnika.
4. Zobowiązuje Wiceprezesa pełniącego obowiązki Skarbnika do przedłożenia corocznego sprawozdania finansowego podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Przedkłada listę kandydatów do Zarządu na następną kadencję.
6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia, premie i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia a także decyduje o ich zwolnieniu.
7. Rozstrzyga spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia
8. Podejmuje decyzję w sprawach zastrzeżonych dla jego kompetencji a poruszonych w innych paragrafach niniejszego Statutu.

§ 33
Zarząd podejmuje decyzje za zgodą wszystkich jego członków. Akceptowana jest droga elektroniczna.

§ 34
Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w terminach wyznaczonych przez Prezesa i może w nich uczestniczyć także osoba zaproszona przez Zarząd

§ 35
Posiedzenia Zarządu są protokołowane i zatwierdzane przez Prezesa .

§ 36
Prezes lub Wiceprezes otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu i zaprasza w jego imieniu na posiedzenia innych członków Stowarzyszenia lub osoby będące poza Stowarzyszeniem.

§ 37
Wiceprezes pełniący obowiązki Skarbnika zarządza wraz z Prezesem finansami Stowarzyszenia.
Jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 38
Sekretarz prowadzi archiwum, sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu i jest w szczególności odpowiedzialny za działalność Stowarzyszenia określoną w § 7 pkt 3 i 4.

§ 39
W przypadku wystąpienia wakatów we władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.
W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 40
Komisja składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pracownikami Stowarzyszenia. Przewodniczącego wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Postanowienia § 39 oraz § 33 stosuje się odpowiednio.

§ 41
Zadaniem Komisji jest stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia. Dokonuje oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia oraz przygotowuje opinię dla Walnego Zgromadzenia w kwestii udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 42
Członkowie Komisji powoływani są na okres wspólnej kadencji z Zarządem. Ponowny wybór na członka Komisji nie jest dopuszczalny.

§ 43
Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe niezbędne do realizacji swych celów statutowych poprzez:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje,
3. odsetki bankowe od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Stowarzyszenia,
4. dochody z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

§ 44
środki finansowe Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji jego celów statutowych.

§ 45
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić przez uchwałę Walnego Zgromadzenia powziętej bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej 20% ich liczby.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeznaczenia jego majątku na wybrany cel społeczny związany z fizjoterapią.