IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniu 07.07.2013 Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie IPNFA Poland. Podczas spotkania obecnych było dziewięciu członków: Katarzyna Michaluk, Agnieszka Stępień, Monika Piwnicka, Anna Riviere, Małgorzata Bilińska, Grzegorz Biliński, Maciej Krawczyk, Grzegorz Gałuszka, Tomasz Mraz. Osoby nieobecne usprawiedliwione: Joanna Tokarska, Damian Kapturski, Aleksander Lizak, Zbigniew Guzek.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia (Agnieszka Stępień) przedstawiła porządek obrad:

− uzupełnienie składu zarządu

− omówienie planów konferencji „Dni otwarte PNF w Polsce”

− określenie działania stowarzyszenia na kolejne miesiące.

Protokolantem została Katarzyna Michaluk. W celu przeprowadzenia wyborów została powołana komisja skrutacyjna w składzie: Małgorzata Bilińska, Monika Piwnicka.

Zgłoszonymi kandydatami w wyborach uzupełniających do zarządu (po rezygnacji Jakuba Marcińskiego) byli Grzegorz Gałuszka, Aleksander Lizak i Tomasz Mraz. W trakcie spotkania Grzegorz Gałuszka z przyczyn osobistych wycofał kandydaturę, wobec czego wybierano spośród dwóch kandydatów.

W pierwszym głosowaniu wybrano członka zarządu stosunkiem głosów: Tomasz Mraz 8 głosów za, Aleksander Lizak 1 głos za.

W kolejnym głosowaniu wybrano Prezesa – Agnieszka Stępień 8 głosów za, 1 wstrzymany.

Określono zarząd stowarzyszenia IPNFA Poland w składzie:

– Agnieszka Stępień, prezes

– Katarzyna Michaluk, wiceprezes

– Tomasz Mraz, sekretarz.

Kolejnym punktem obrad było ustalenie daty, nazwy i miejsca koferencji „Dni otwarte PNF w Polsce” (planowo Warszawa, marzec 2014). Przedyskutowano podział obowiązków wśród członków stowarzyszenia oraz planowane wystąpienia.

Podjęto decyzję odnośnie przesłania informacji mailowej do wszystkich członków IPNFA Poland dotyczącej propozycji zmian w statucie stowarzyszenia, sytuacji finansowo-prawnej. Zmiany te, po wcześniejszej konsultacji księgowo – prawnej, mają być zawarte w nowym statucie stowarzyszenia, zgłoszonym do KRS. Omówiono przyjęcie nowych członków (ze względu na ograniczenia statutowe w § 12 i nieobecność kandydatów, przełożono decyzję o wstąpieniu w poczet członków stowarzyszenia).

Obecni członkowie przedyskutowali propozycję nadania pierwszego w historii IPNFA Poland honorowego członkostwa Aleksandrowi Lizakowi, planowo nominowanego podczas „Dni otwartych PNF w Polsce”.

Ustalono wstępnie termin kolejnego spotkania (wrzesień 2013) celem omówienia zmian statutowych oraz określenia działań organizacyjnych „Dni otwartych PNF w Polsce”.