IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 1, 2 grudnia 2007 w Warszawie miał miejsce zjazd stowarzyszenia IPNFA Poland. Uczestniczyło 16 członków; nieobecni, usprawiedliwieni 1, nieobecni: 5.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszy dzień (sobota) odbyły się tematyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne połączone z warsztatami, w drugi natomiast odbyły się dyskusje organizacyjno – sprawozdawcze.
Tematem rozważań teoretyczno – praktycznych w pierwszy dzień była spastyczność, w ujęciu pacjentów z SM, po udarze mózgu, z MPDz , po urazach czaszkowo – mózgowych oraz po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Praca w grupach oraz prezentacje poszczególnych problemów związanych ze spastycznością w połączeniu z konkretnymi jednostkami chorobowymi zakończyły się ustaleniem wytycznych w odniesieniu do sposobu prowadzenia terapii. Temat ten będzie kontynuowany w czasie następnego spotkania. Dzień zakończył się udziałem w warsztatach (prezentacja pracy z pacjentem) prowadzonych przez Instruktora IPNFA oraz IBITA Pana Benedykta Boemera.
Niedziela rozpoczęła się zagadnieniami organizacyjnymi dotyczącymi następnego spotkania. Ustalono, jak to miało miejsce w czasie trzeciego zjazdu, że pierwszy dzień spotkania będzie dniem warsztatowym, drugi natomiast poświęcony zostanie na organizację, sprawozdania oraz wnioski z działania stowarzyszenia.
Uczestnicy dyskutowali na temat zadań stowarzyszenia, utrzymywaniu jakości prowadzonych kursów metody PNF, kontroli miejsc, zawartości merytorycznej oraz form organizacji kursów. Poddano do głosowania wniosek o utworzenie broszury oraz strony informacyjnej na temat wymagań i wytycznych ( między innymi wyglądu i formy wydawanych certyfikatów uznawanych międzynarodowo, wymagań lokalowych) oraz zawartości merytorycznej organizowanych kursów PNF. Za wnioskiem 16 osób, przeciwko 0. Ustalono także stworzenie zakładki „najczęściej zadawane pytania” na stronie IPNFA Poland. Za wnioskiem głosowało 16 osób, przeciwko 0.
Przypomniano, że Instruktorzy IPNFA są zobligowani do informowania sekretariatu stowarzyszenia IPNFA Poland – jako organizacji narodowej (wedle ustaleń z ostatniego spotkania IPNFA) o miejscu, liczbie osób oraz dacie kursu, który odbywa się na terenie Polski. Tym samym organizator powinien dopilnować wcześniej wymienionych formalności.
Następnym tematem dyskusji były wykłady/ warsztaty dla studentów na uczelniach, ich zawartość, formy prowadzenia, formy kwalifikacji oraz sposoby ich organizacji.
Rozmowa na temat nowego członkostwa w stowarzyszeniu rozpoczęła się od ustalenia kryteriów przyjmowania nowych członków. Przegłosowano, że będą to „członkowie wspierający” (za wnioskiem 16 osób, przeciwko 0). Następnie poddano do głosowania wysokość składki dla członków wspierających, która po przyjęciu wniosku (za 16, przeciwko 0) wynosi 40 zł. Członkowie wspierający, jako jedno z ich zadań, zajmą się organizacją lokalnych dni edukacyjnych.
Przegłosowano (za 15, przeciw 1) wniosek wystosowania listu do członków stowarzyszenia IPNFA Poland, którzy nie uczestniczyli w dwóch spotkaniach stowarzyszenia, określający warunki dalszej współpracy.
Dyskutowano także na temat wysokości składek za rok 2008. Składka pozostaje bez zmian, jest to kwota 100 zł (za 16 osób, przeciwko 0). Firma Reha Plus Edukacja z dniem 1 stycznia 2008 zobowiązała się do darowizny na cele stowarzyszenia w wysokości 2000 zł.
Końcowym ustaleniem były daty następnych spotkań stowarzyszenia.
Następne spotkanie stowarzyszenia IPNFA Poland odbędzie się w Krakowie, 15 i 16 marca 2008.
W roku 2008 przewidziane jest drugie spotkanie w Warszawie 6, 7 grudzień.