IPNFA Poland

International PNF Association Poland

W dniach 12, 13 maj w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie Stowarzyszenia IPNFA Poland. Liczba obecnych: 14 osób, w tym 5 kandydatów na nowych członków stowarzyszenia. Obecni: Adamczewski Tomasz, Gałuszka Grzegorz, Guzek Zbigniew, Krawczyński Aleksander, Lizak Aleksander, Lupa Anna, Michaluk Katarzyna, Tafel Ryszard, Zasadzka Ewa, oraz kandydaci: Bilińska Małgorzata, Biliński Grzegorz, Marciński Jakub, Żeliźniak Mirosław, Maciejewska Magdalena. Nieobecni na spotkaniu, usprawiedliwieni członkowie to: Agnieszka Stępień, Piotr Kwiatkowski, Mraz Tomasz, Rządkowski Hubert, Sołtys Jacek, Elżbieta Woźniak- Kasperek, Lilla Bubieńczyk.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kandydatów na nowych członków stowarzyszenia. Liczba członków uprawnionych do głosowania: 9 osób. Po głosowaniu (8 osób za przyjęciem wniosku, 1 osoba przeciw) postanowiono przyjąć nowych członków i wpisać ich na listę członków IPNFA Poland. Jednocześnie postanowiono ustalić kryteria przyjmowania nowych członków stowarzyszenia wraz ze stworzeniem kwestionariusza rejestracyjnego.
Następnym wnioskiem zaproponowanym do przegłosowania był wniosek o sprawozdanie z całorocznej działalności każdego członka stowarzyszenia IPNFA Poland zgodnego z postanowieniami zawartymi w statucie stowarzyszenia oraz związanym z tym ewentualnym wykluczeniem. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie ze zjazdu IPNFA w Słowenii oraz dyskusja na temat postanowień i ustaleń przegłosowanych i przyjętych w czasie zjazdu a także przełożenia ich na grunt polski.
Propozycja wystosowania oficjalnego wniosku/skargi do stowarzyszenia IPNFA dotycząca braku zgłaszania kursów prowadzonych na terenie Polski przez instruktorów IPNFA – zgodnie z ustaleniami zjazdu w Słowenii i tym samym nie przestrzegania ich, została zgłoszona do następnego głosowania. W głosowaniu 12 osób opowiedziało się za wnioskiem, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Członkowie stowarzyszenia IPNFA Poland w następnej kolejności przystąpili do sformułowania projektu wniosku dotyczącego uznania grupy poprzez stowarzyszenie IPNFA Poland jako Grupy Narodowej PNF. Ustalono 5 kryteriów wyboru grupy narodowej wedle których powinien być dokonywany wybór oraz przedyskutowano najbardziej istotne elementy współpracy stowarzyszenia INPFA Poland z organizacją IPNFA.
Postanowiono jednogłośnie, że każdy członek stowarzyszenia IPNFA Poland powinien być równocześnie członkiem narodowej organizacji zawodowej – PTF (Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii). Obecni członkowie zostali poproszeni o przesłanie dowodu wpłaty składki członkowskiej jako dowodu wstąpienia do PTF na adres e-mail sekretarza stowarzyszenia IPNFA Poland.

Tematami poruszanymi również w czasie dnia pierwszego spotkania były również:
– powstanie Stowarzyszenia Gabinetów Rehabilitacji Funkcjonalnej w Polsce (rehabilitacja osób po wypadkach komunikacyjnych)
– akredytacja nauczycieli PNF uznawanych przez stowarzyszenie IPNFA Poland
– stworzenie wykładu dotyczącego podstaw koncepcji PNF w celach wykładowo- konferencyjnych
– planowanie aktywnego uczestnictwa członków IPNFA Poland w trakcie kongresów, sympozjów i konferencji w roku 2007
– ustalenie tematów wiodących następnych spotkań stowarzyszenia IPNFA Poland w roku 2007 i 2008 ( następne spotkanie stowarzyszenia 1, 2 grudzień 2007 Warszawa)

Dzień drugi był dniem merytorycznym. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat skal CONSTANT i ASES jako obiektywnych narzędzi dokumentacji pacjentów z problemami w obrębie barku. Po wymianie doświadczeń związanych zarówno z zaletami jak i wadami proponowanych skal oceny pacjentów powzięto decyzję o przydatności skali CONSTANT w ocenie pacjentów przede wszystkim ortopedycznych, natomiast skali ASES szczególnie w przypadku pacjentów neurologicznych.
Powzięto również decyzję o napisaniu artykułu zbiorowego dotyczącego podejścia do tematu niestabilności w obrębie barku, a także oceny efektów terapeutycznych oraz związanych z tym zmian w życiu codziennym pacjentów na podstawie skali CONSTANT.
Stowarzyszenie IPNFA Poland zaleca stosowanie skali CONSTANT do obiektywnej oceny pacjentów z problemami w obrębie barku.
Dalszą część dnia wypełniła dyskusja i praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych pacjentów związanych z dysfunkcjami barku.